Utlysing av Kulturstipend

No kan du søkje Kulturstipendet for Meland kommune! Stipendet skal stimulere til lokal kulturutvikling og lokale kulturopplevingar, og søknadsfrist er 15. juni. 

Kunngjering av vedtatt reguleringsplan

I medhald av plan- og bygningslova § 12-12 har Meland kommunestyre 25.04.2017, som sak 31/2017, vedtatt følgjande regule...

Tilskot til spesielle miljøtiltak i landbruket (SMIL)

Juni er søknadsfrist for SMIL– midlar for 2017. Meland kommune har fått tildelt kr. 250.000,- i 2017.

Kartlegging av sykkelbruk - elektronisk spørjeundersøking

Forlenga svarfrist til 7. juni !

Meland, Lindås, Fjell og Os kommune gjennomfører ei spørjeundersøking for å kartlegga sykkelvanar og haldningar blant in...

Badeplassundersøking 2017

I år har det blitt teke ut vassprøvar ved 57 badeplassar i Nordhordland og Gulen. Vasskvaliteten er mindre god ved Vågen...
Gå til nyhendearkiv ›

Kalender

mandag29. mai
Kulturkalender Meland
tirsdag30. mai
Kulturkalender Meland
torsdag01. juni
Kulturkalender Meland
fredag02. juni
Kulturkalender Meland
mandag05. juni
Kulturkalender Meland
Sjå kalender for heile Nordhordland ››

Rekruttering.JPG

HJARTESTARTARREGISTERET.JPG

Web levert av CustomPublish